HOME > 主頁 > 中和裝置

TOPIC PRODUCTS

pick up

prev next

CONTACT US

  • 資料需求、詢問在此!!
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • CONTACT

中和装置

 
對於研究室或検査室等的局部排水的PH作中和處理的小型PH自動中和装置
或可以作4m3/h的PH中和處理的PH自動中和装置(CPU)。
 

  • 提供資料、詢價
  • (+81) -3-3946-3201
  • (+81) -3-3946-3210
  • 詢價